"Två
bildade
kvinnor
&
en skola"

Anna Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse
Start Stiftelsen Historik Stipendiater Kontakt Personuppgiftspolicy

 

 

Personuppgiftspolicy      
 


Dataskyddsförordningen, GDPR, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Det är en ny EU-gemensam lag om personuppgifter som trädde i kraft den 25 maj 2018 och som ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Ett huvudsyfte med den nya förordningen är att stärka den enskildes rättigheter när det gäller personlig integritet.

Stiftelsens syfte
Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse har till ändamål att förvalta de tillgångar, som genom testamenten av filosofie doktorn Anna Ahlström och fröken Ellen Terserus tillfallit stiftelsen, bland annat genom att ge årliga bidrag till vissa behövande inom Hedvig Eleonora församling. Vidare ska medel användas för stipendier till kvinnliga forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.
Det huvudsakliga ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att kunna handlägga beviljande av medel till behövande kvinnor och stipendiegivningen till kvinnliga forskare.

Hantering av personuppgifter
Stiftelsen värnar om individens integritet och samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna hantera de ansökningar som kommer till stiftelsen. Utdelning av medel från stiftelsen administreras av Handelsbanken enligt tilläggsavtal rörande GDPR.

 


För behövande kvinnor i Hedvig Eleonora församling
För ansökan om medel lämnar sökanden upplysning om sin ekonomi, personbevis, kopia av den senaste deklarationen, kopia av senaste hyresavi och eventuellt intyg som stärker ansökan. Stiftelsen behandlar personuppgifter som namn, adress och bankkonto (för utbetalning av medel).
Ansökningar som inte beviljas medel återsänds till sökanden eller förstörs omedelbart efter beslut. För de sökande som beviljas medel arkiveras ansökningshandlingarna i föreningens låsta arkiv i tio år. Upplysningar om hur stiftelsen hanterar personuppgifter ges på ansökningsblanketten från och med år 2019.

För kvinnliga stipendiater
Stiftelsen behandlar personuppgifter som namn, adress, e-postadress, telefonnummer och bankkonto (för utbetalning av medel).
Stiftelsen sparar personuppgifterna så länge som hanteringen kräver.
Stipendiatens namn, projekttitel, inspektor och institutionstillhörighet anges på stiftelsens hemsida. Stiftelsen menar att det är ett gemensamt intresse att behandla personuppgifterna för detta ändamål. Ingen känslig information ges.
Stockholms universitet ansvarar för de personuppgifter som ges i ansökningarna.

 

 
 

Rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har den som är registrerad rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som hanteras samt rätt att begära rättelse av personuppgifter.

För frågor om hur personuppgifter hanteras av stiftelsen eller om du vill ändra eller radera personuppgifter hänvisas till stiftelsens sekreterare Karin Helander (karin.helander@teater.su.se)

På Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se finns fullständig information om den enskildes rättigheter.